Telefon Numaramız:

0326 618 77 55

Randevu için Whatsapp Numaramız:

0533 156 43 43

Doktor Ara

SKS KALİTE YÖNETİMİ

SKS KALİTE YÖNETİMİ
 1. AMAÇ:

Kurumumuz içerisinde süregelen faaliyetlerin içeriklerini incelemek, verimliliklerini değerlendirmek, iyileştirme süreçlerini planlamak, kurumumuz yapı ve faaliyetine yönelik SKS çerçevesinde yürütülen kalite çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak.

 1. TANIMLAR:

 

 • SKS: Sağlıkta Kalite Standartları
 • KYB: Kalite Yönetim Birimi
 1. SORUMLULAR:

 

 • Mesul müdür (KU.YD.52)
 • Kalite yönetim temsilcisi (KU.YD.112)
 • Kalite direktörü (KU.YD.26)
 • Birim kalite sorumluları (KU.YD.111)
 • Kalite komiteleri üyeleri (KU.YD.111)

 

Hastanemiz kalite çalışmaları en üst yönetimden en alt çalışana kadar hiyerarşik tüm kesimleri kapsamaktadır. Kalite çalışmalarından ilk sorumlu hastane mesul müdürüdür. Mesul müdür çalışmaların yapılmasını sağlar ve denetler. Kalite çalışmalarını mesul müdür onayı ile kalite direktörü gerçekleştirir. Kalite direktörü görev tanımında (KU.YD.26) belirtilen görevleri yerine getirmek zorundadır. Hastane yönetimini kalite çalışmalarına dahil edebilmek amacıyla kalite yönetim temsilcisi belirlenmiştir. Doğrudan mesul müdüre bağlı olarak çalışır ve görev tanımında belirlenmiş olan görevleri (KU.YD.112) yerine getirir. Kalite çalışmaları kapsamında kalite direktörüne bağlı olarak birim kalite sorumluları bulunmaktadır. Bölüm kalite sorumluları ilgili birimde kalite çalışmalarını yürütmekten sorumludur. Görev tanımlarında (KU.YD.111) belirlenmiş görevleri yerine getirirler. Hastanemizde kalite çalışmalarını yürütmek amacıyla kalite komitesi kurulmuştur. Tüm birimlerden birer temsilcinin bulunduğu bu komitenin temel amacı kalite anlayışını en alt kesimlere ulaştırabilmektir.

 

KALİTE BİRİMİ – KOMİTESİ

 

 • KOMİTE BAŞKANI : Uzm.Dr. Müjde YAZAR CULHA(Klinik Biyokimya Uzmanı-Mesul Müdür Yard.)
 • KOMİTE ÜYESİ       : Dr. Aydın Deniz KARATAŞ (Kalite Yönetim Direktörü /Acil Tıp Uzmanı)
 • KOMİTE ÜYESİ       : Seval KİRMİT YAZAR(Genel Koordinatör/Yönetim Temsilcisi)
 • KOMİTE ÜYESİ       : Melike DİNÇ  ASLAN(Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı)
 • KOMİTE ÜYESİ       : Barış SEVİNER (Laboratuvar sorumlusu)
 • KOMİTE ÜYESİ       : Ecz. Pırıl YILDIRIM (Eczane Mesul Müdürü)
 • KOMİTE ÜYESİ       : Yasemin ÖZER (Başhemşire Yardımcısı)
 • KOMİTE ÜYESİ       : Çiğdem KAYA (Anestezi Sorumlu Teknikeri)
 • KOMİTE ÜYESİ       : Özge SABAHOĞLU(Genel Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi)
 • KOMİTE ÜYESİ       : Güner TOPLAR (Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi)
 • KOMİTE ÜYESİ       : Burçin COŞKUNIRMAK (Enfeksiyon Hemşiresi)
 • KOMİTE ÜYESİ       : Ayla DEVRİM (Komite Sekreteryası)
 • KOMİTE ÜYESİ       : Uğur NURAL(Hastane Bilgi Sistem Sorumlusu/Bilgi İşlem Müdürü)
 • KOMİTE ÜYESİ       : Volkan ÇORAK (Satın Alma Sorumlusu)
 • KOMİTE ÜYESİ       : Bülent KAYA (Teknik Servis Şefi)
 • KOMİTE ÜYESİ       : Tülin AY (Radyoloji Sorumlu Teknisyeni)
 • KOMİTE ÜYESİ       : Duygu ASLAN (Acil Servis Sorumlu  Hemşiresi )
 • KOMİTE ÜYESİ       : Ali DOĞAN(Arşiv Sorumlusu )
 • KOMİTE ÜYESİ       : Gözde TAN (Fizik Tedavi Ünite Sorumlusu)
 • KOMİTE ÜYESİ       : Özkan YÜCEL (Genel Servis Sorumlu Hemşiresi)
 • KOMİTE ÜYESİ       : Fehmi  AKBAŞ (Transfüzyon  Sorumlu Teknisyeni)
 • KOMİTE ÜYESİ       : Sema DİLEK ÜNAL (Doğumhane Sorumlu Ebe)
 • KOMİTE ÜYESİ       : Emine  MAZMAN ( Eğitim hemşiresi) (Komite sekreteryası)
 • KOMİTE ÜYESİ       : Sibel CAN (Kadın doğum servisi sorumlu hemşiresi)
 • KOMİTE ÜYESİ       : Gamze TÜMKAYA (Çocuk servisi sorumlu hemşiresi)
 1. UYGULAMALAR :

 

4.1.KALİTE YÖNETİM BİRİMİ İŞLEYİŞİ

 

 • Kalite yönetim birimi, SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamalıdır. Kalite yönetim biriminin çalışmaları komite defterinde kayıt altına alınmalıdır.
 •  Kalite Kapsamında düzenlenen tüm yazılı dökümanları kontrol etmelidir.
 • Yazılı dökümanların revizyonunu takip etmelidir.
 • Komite birimi hizmet sunumuna yönelik birimlerden gelen istatistiki bilgileri değerlendirmelidir.
 • Komite birimi üyeleri, SKS çerçevesinde belirlenen tüm komitelere üye olarak katılmalıdır.
 • SKS’nin uygulanmasına yönelik bölüm kalite sorumluları ve yöneticileri belirlenmelidir. Atama yazıları yazılmalıdır. Sorumlular kalite yönetim direktörü ile koordineli çalışmalıdır.
 • SKS kapsamında hedefler belirlenmelidir. Hedefler üst yönetim, bölüm yöneticilerinin ve bölüm kalite sorumlularının katılımıyla belirlenmelidir.
 • Komite, komisyon ve ekip işleyişlerini kontrol etmelidir.

Bu bağlamda Sağlıkta Kalite Standartlarında yer alan tüm bölümlerin bölüm kalite sorumluları belirlenmiş ve faaliyetlerin bu yönde sürdürülebilir olması sağlanmalıdır.

 •  SKS çerçevesinde, Kalite politikası oluşturulmuş, dokümante edilmiş ve tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi sağlanmış olmalıdır.
 • SKS ile uyumlu olacak şekilde, birimlerin bölüm hedeflerini oluşturulması sağlanmalıdır. 
 • Bölüm hedeflerine yönelik bölüm tarafından yapılan analiz sonuçları komite birimi tarafından değerlendirilmelidir.
 • Kalite yönetim birimi, üst yönetim ile beraber bölüm kalite hedeflerini bölüm yöneticileri ve bölüm kalite sorumlularının katılımı ile belirlemelidir.
 • Belirlenen bölüm kalite hedefleri, SKS’nin de uygun gördüğü şekilde 6 aylık dönemler şeklinde değerlendirilmelidir.
 • Kalite yönetim birimi SKS’ ye ilişkin, her dönem en az bir öz değerlendirme gerçekleştirmelidir.
 • Öz değerlendirmeler önceden planlanmalı, takvimi hazırlanmalı ve tüm SKS bölümlerini kapsamalıdır.
 • Öz değerlendirme ile ilgili ekipler önceden belirlenmeli, takvim hakkında birimler önceden bilgilendirilmelidir.
 • Öz değerlendirme sonucunda tespit edilen uygunsuzluklar kalite yönetim birimi tarafından üst yönetime rapor edilmelidir.
 • Hasta ve çalışan anket sonuçları ile çalışan anket sonuçlarını değerlendirmeli ve sonuçlar üst yönetime rapor edilmelidir.

 

 

Komite birimi üyeleri, SKS çerçevesinde belirlenen tüm komitelere üye olarak katılmalıdır. Komite komisyon ve ekip üyelerine, üyelikleri ile ilgili tebliğler kalite direktörü tarafından imza karşılığı yapılır. Komitelerin toplanmasından ve toplantı kararlarının raporlanmasından komitesinin sekreteri sorumludur. Komite toplantıları toplantı öncesinde resmi bir yazı ile topluca komite üyelerine bildirilir. Toplantı tarihine yakın bir tarihte toplantı çağrı formu ile komite üyelerine haber verilir. Toplantı çağrı formu toplantı yöneticisini ve katılımcılarını, toplantı gündemini ve süresini, toplantı yerini ve zamanını kapsar. Toplantının yapılacağı yerin müsait olup olmadığı ve salonun hazırlanmasından sekreter sorumludur.

 

Komite, Komisyon ve Ekip üyelerinin toplanma süreçleri ;

 

 • HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ ……………….3 ayda bir
 • ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ (İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU ) ……….….. ayda bir
 • EĞİTİM KOMİTESİ…………………………….…..Yılda 3 kez ( DÖRT aylık periyotlarda )
 • ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ………….3 ayda bir
 • TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ……………………3 ayda bir
 • AKILCI İLAÇ KULLANIMI EKİBİ…………………3 ayda bir
 • MAVİ KOD EKİBİ………………………………….…Dönemsel değişebiliyor.
 • BEYAZ KOD EKİBİ…………………………………..Dönemsel değişebiliyor.
 • KIRMIZI KOD EKİBİ………………………………….Dönemsel değişiyor.
 • HASTA VE ÇALIŞAN ŞİKAYET VE ÖNERİ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU….Ayda bir
 • HASTANE TEMİZLİK KONTROL EKİBİ……………………………………………..Ayda bir
 • BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ………………………………………………………….……Yılda en bir kez
 • TRANSFÜZYON KONTROL KOMİTESİ………………………………………….3 Ayda bir
 • TIBBİ CİHAZ SORUMLU EKİBİ………………………………….Dönemsel değişiyor…
 • RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ……………………………Yılda 2 kez