Background

PALMİYE HASTANESİ

Sağlıkta Kalite Sistemi (SKS)

 1. AMAÇ:

Kurumumuz içerisinde süregelen faaliyetlerin içeriklerini incelemek, verimliliklerini değerlendirmek, iyileştirme süreçlerini planlamak, kurumumuz yapı ve faaliyetine yönelik SKS çerçevesinde yürütülen kalite çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak.

 1. TANIMLAR:
 • SKS: Sağlıkta Kalite Standartları
 • KYB: Kalite Yönetim Birimi
 1. SORUMLULAR:
 • Mesul müdür (KU.YD.52)
 • Kalite yönetim temsilcisi (KU.YD.112)
 • Kalite direktörü (KU.YD.26)
 • Birim kalite sorumluları (KU.YD.111)
 • Kalite komiteleri üyeleri (KU.YD.111)

 

Hastanemiz kalite çalışmaları en üst yönetimden en alt çalışana kadar hiyerarşik tüm kesimleri kapsamaktadır. Kalite çalışmalarından ilk sorumlu hastane mesul müdürüdür. Mesul müdür çalışmaların yapılmasını sağlar ve denetler. Kalite çalışmalarını mesul müdür onayı ile kalite direktörü gerçekleştirir. Kalite direktörü görev tanımında (KU.YD.26) belirtilen görevleri yerine getirmek zorundadır. Hastane yönetimini kalite çalışmalarına dahil edebilmek amacıyla kalite yönetim temsilcisi belirlenmiştir. Doğrudan mesul müdüre bağlı olarak çalışır ve görev tanımında belirlenmiş olan görevleri (KU.YD.112) yerine getirir. Kalite çalışmaları kapsamında kalite direktörüne bağlı olarak birim kalite sorumluları bulunmaktadır. Bölüm kalite sorumluları ilgili birimde kalite çalışmalarını yürütmekten sorumludur. Görev tanımlarında (KU.YD.111) belirlenmiş görevleri yerine getirirler. Hastanemizde kalite çalışmalarını yürütmek amacıyla kalite komitesi kurulmuştur. Tüm birimlerden birer temsilcinin bulunduğu bu komitenin temel amacı kalite anlayışını en alt kesimlere ulaştırabilmektir.

KALİTE BİRİMİ – KOMİTESİ

 • KOMİTE BAŞKANI : Başhekim / Mesul Müdür
 • KOMİTE KOORDİNATÖRÜ : Genel Koordinatör / Yönetim Temsilcisi /Kalite Yönetim Direktörü
 • KOMİTE ÜYESİ : Hastane Müdürü
 • KOMİTE ÜYESİ : Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı
 • KOMİTE ÜYESİ : Laboratuvar sorumlu Teknikeri
 • KOMİTE ÜYESİ : Eczane Mesul Müdürü
 • KOMİTE ÜYESİ : Başhemşire Yardımcısı
 • KOMİTE ÜYESİ : Anestezi Sorumlu Teknikeri
 • KOMİTE ÜYESİ : Genel Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi
 • KOMİTE ÜYESİ : Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi
 • KOMİTE ÜYESİ : Enfeksiyon Komite Hemşiresi
 • KOMİTE ÜYESİ : Komite Sekreteryası / Eğitim Hemşiresi
 • KOMİTE ÜYESİ : Satın Alma Sorumlusu
 • KOMİTE ÜYESİ : Teknik Servis Şefi
 • KOMİTE ÜYESİ : Radyoloji Sorumlu Teknisyeni
 • KOMİTE ÜYESİ : Acil Servis Sorumlu  Hemşiresi
 • KOMİTE ÜYESİ : Arşiv Sorumlusu
 • KOMİTE ÜYESİ : Fizik Tedavi Ünite Sorumlusu
 • KOMİTE ÜYESİ : Genel Servis Sorumlu Hemşiresi
 • KOMİTE ÜYESİ : Transfüzyon  Sorumlu Teknisyeni
 • KOMİTE ÜYESİ : Doğumhane Sorumlu Ebesi
 • KOMİTE ÜYESİ : İnsan Kaynakları Sorumlusu
 • KOMİTE ÜYESİ : Kadın doğum servisi sorumlu hemşiresi
 • KOMİTE ÜYESİ : Çocuk servisi sorumlu hemşiresi
 1. UYGULAMALAR :

4.1.KALİTE YÖNETİM BİRİMİ İŞLEYİŞİ

 • Kalite yönetim birimi, SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamalıdır. Kalite yönetim biriminin çalışmaları komite defterinde kayıt altına alınmalıdır.
 •  Kalite Kapsamında düzenlenen tüm yazılı dokümanları kontrol etmelidir.
 • Yazılı dokümanların revizyonunu takip etmelidir.
 • Komite birimi hizmet sunumuna yönelik birimlerden gelen istatistiki bilgileri değerlendirmelidir.
 • Komite birimi üyeleri, SKS çerçevesinde belirlenen tüm komitelere üye olarak katılmalıdır.
 • SKS’nin uygulanmasına yönelik bölüm kalite sorumluları ve yöneticileri belirlenmelidir. Atama yazıları yazılmalıdır. Sorumlular kalite yönetim direktörü ile koordineli çalışmalıdır.
 • SKS kapsamında hedefler belirlenmelidir. Hedefler üst yönetim, bölüm yöneticilerinin ve bölüm kalite sorumlularının katılımıyla belirlenmelidir.
 • Komite, komisyon ve ekip işleyişlerini kontrol etmelidir.

Bu bağlamda Sağlıkta Kalite Standartlarında yer alan tüm bölümlerin bölüm kalite sorumluları belirlenmiş ve faaliyetlerin bu yönde sürdürülebilir olması sağlanmalıdır.

 •  SKS çerçevesinde, Kalite politikası oluşturulmuş, dokümante edilmiş ve tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi sağlanmış olmalıdır.
 • SKS ile uyumlu olacak şekilde, birimlerin bölüm hedeflerini oluşturulması sağlanmalıdır.
 • Bölüm hedeflerine yönelik bölüm tarafından yapılan analiz sonuçları komite birimi tarafından değerlendirilmelidir.
 • Kalite yönetim birimi, üst yönetim ile beraber bölüm kalite hedeflerini bölüm yöneticileri ve bölüm kalite sorumlularının katılımı ile belirlemelidir.
 • Belirlenen bölüm kalite hedefleri, SKS’nin de uygun gördüğü şekilde 6 aylık dönemler şeklinde değerlendirilmelidir.
 • Kalite yönetim birimi SKS’ ye ilişkin, her dönem en az bir öz değerlendirme gerçekleştirmelidir.
 • Öz değerlendirmeler önceden planlanmalı, takvimi hazırlanmalı ve tüm SKS bölümlerini kapsamalıdır.
 • Öz değerlendirme ile ilgili ekipler önceden belirlenmeli, takvim hakkında birimler önceden bilgilendirilmelidir.
 • Öz değerlendirme sonucunda tespit edilen uygunsuzluklar kalite yönetim birimi tarafından üst yönetime rapor edilmelidir.
 • Hasta ve çalışan anket sonuçları ile çalışan anket sonuçlarını değerlendirmeli ve sonuçlar üst yönetime rapor edilmelidir.
 • Kalite komitesi her hafta Perşembe günü toplanmalıdır. Aksi bir durumda; toplantı günü haftanın herhangi bir günü olarak da  planlanabilir.

4.2.SKS KAPSAMINDA KURDUĞUMUZ KOMİTE, KOMİSYON VE EKİPLER

Komite birimi üyeleri, SKS çerçevesinde belirlenen tüm komitelere üye olarak katılmalıdır. Komite komisyon ve ekip üyelerine, üyelikleri ile ilgili tebliğler kalite direktörü tarafından imza karşılığı yapılır. Komitelerin toplanmasından ve toplantı kararlarının raporlanmasından komitesinin sekreteri sorumludur. Komite toplantıları toplantı öncesinde resmi bir yazı ile topluca komite üyelerine bildirilir. Toplantı tarihine yakın bir tarihte toplantı çağrı formu ile komite üyelerine haber verilir. Toplantı çağrı formu toplantı yöneticisini ve katılımcılarını, toplantı gündemini ve süresini, toplantı yerini ve zamanını kapsar. Toplantının yapılacağı yerin müsait olup olmadığı ve salonun hazırlanmasından sekreter sorumludur.

Paylaş: