Background

PALMİYE HASTANESİ

Kalite Birimi ve Çalışmaları

Kalite Direktörlüğünün çalışmaları

· SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak

· Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek

· Öz değerlendirmeleri yönetmek

· İstenmeyen olay bildirim sistemine ilişkin süreçleri yönetmek

· Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek

· Hasta deneyimi ve çalışan geri bildirim anketlerinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları gibi) yönetmek

· SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak 

· Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek

· SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak

· Kurum politikasına uygun birim stratejik planlamaları yapmak 

· Mevcut durumu etkinlik, verimlilik ve hizmet kalitesi yönünden değerlendirerek, kurumun kaynaklarını, belirlenen politika ve hazırlanan planlar doğrultusunda verimli uygulanmasında, izlenmesinde ve yeni durumlara göre hizmetin kalite ve verimliliğinde sürekliliği sağlamak üzere gerekli tedbirlerin alınması için bilgi vermek

· Birimde oluşacak uygunsuzluklara düzeltici/önleyici faaliyet hazırlamak ve takibini yapmak 

· Düzeltici/önleyici faaliyet sonucunda ulaşılan çözümlerin standartlaştırılması için bilgilendirmede bulunmak

 · Bütün çalışanların bilgi ve beceri düzeyinin yükseltilmesi, iş ve görev tanımına uygun olarak çalıştırılması, birim içi koordinasyonun sağlanması ve sürekli gelişmeye dayalı bir ortamın yaratılmasının sağlamak

· Yapılan çalışmalar hakkında birim çalışanlarına bilgi vermek

· Yönetim Sistemleri ile ilgili faaliyetlerin kaydedilmesini ve birime bilgi verilmesini sağlamak

 · Birim ile ilgili dokümanları hazırlamak ve birimde dokümanların takibini yapmak

 · İdarenin öngördüğü görevleri yerine getirmek. 

· Sağlıkta Kalite Standartları ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uymak.

Paylaş: